1stprimo-ppcg29(1,000 points)
1stHPWiz29(1,000 points)
3rdjonahx39(600 points)
4thyokasuretsu42(400 points)
5thretrohun1,459(200 points)