1storthoplex422(1,000 points)
2ndElelockSystems565(500 points)