1stprimo-ppcg46(1,000 points)
2ndjanlelis59(923 points)
3rdvonagam62(846 points)
3rdjaredcrystal62(846 points)
5thgreghull65(692 points)
6thhrrs0175(615 points)
7thn1LS76(538 points)
8thbiinari95(462 points)
9thgraft104(385 points)
10thyokasuretsu115(308 points)
11thJRaspass397(231 points)
11thretrohun397(231 points)
13thbabcockd398(77 points)