1stnwellnhof37(1,000 points)
1stprimo-ppcg37(1,000 points)
3rdAlexDaniel41(882 points)
4thGuyJoKing43(824 points)
5thbluebear9453(765 points)
6thSirBogman62(706 points)
7thmcreenan75(647 points)
8thelisherer76(588 points)
9thJRaspass85(529 points)
10thyokasuretsu88(471 points)
11thlabster118(412 points)
12thgustawdaniel183(353 points)
13thlancew397(294 points)
13thretrohun397(294 points)
15thkpasc400(176 points)
15thOllieBoyne400(176 points)
17thevanrittner415(59 points)