1stnwellnhof37(100 points)
2ndAlexDaniel41(91 points)
3rdbluebear9453(82 points)
4thGuyJoKing55(73 points)
5thmcreenan75(64 points)
6thJRaspass85(55 points)
7thyokasuretsu88(45 points)
8thlabster118(36 points)
9thgustawdaniel183(27 points)
10thlancew397(18 points)
11thkpasc400(9 points)