1stprimo-ppcg63(1,000 points)
2ndprplz76(875 points)
3rdbuddy161677(750 points)
4thretrohun94(625 points)
5thElelockSystems111(500 points)
5thorthoplex111(500 points)
7thAkashTandon167265(250 points)
8thJRaspass408(125 points)