1stGuyJoKing70(1,000 points)
2ndnwellnhof87(909 points)
3rdAlexDaniel88(818 points)
4thbluebear9495(727 points)
5thlabster119(636 points)
6thmcreenan166(545 points)
7thPaulHanson168(455 points)
8thJRaspass171(364 points)
9thyokasuretsu188(273 points)
10thphdphil194(182 points)
11thhughsimpson209(91 points)