1stGuyJoKing70(100 points)
2ndnwellnhof87(91 points)
3rdAlexDaniel88(82 points)
4thbluebear9495(73 points)
5thlabster119(64 points)
6thmcreenan166(55 points)
7thPaulHanson168(45 points)
8thJRaspass171(36 points)
9thyokasuretsu188(27 points)
10thphdphil194(18 points)
11thhughsimpson209(9 points)