1stprimo-ppcg55(100 points)
2ndthospel68(88 points)
3rdsomebody1234101(75 points)
4thmhasch124(63 points)
5thnephila-nacrea130(50 points)
6thJRaspass149(38 points)
7thLorenzoTa235(25 points)
8thigor-lobanov315(13 points)