1stprimo-ppcg55(1,000 points)
2ndthospel68(875 points)
3rdsomebody1234101(750 points)
4thmhasch124(625 points)
5thnephila-nacrea130(500 points)
6thJRaspass149(375 points)
7thLorenzoTa235(250 points)
8thigor-lobanov315(125 points)