1stuser189032179(1,000 points)
2ndbforte209(750 points)
3rdmossprescott217(500 points)
4thlgastako291(250 points)