1stprimo-ppcg58(100 points)
2ndnwellnhof59(93 points)
3rdGuyJoKing65(87 points)
4thromancortes80(80 points)
5thedre81(73 points)
6thretrohun85(67 points)
7thETHproductions87(60 points)
8thJRaspass101(53 points)
9thyokasuretsu121(47 points)
10thElelockSystems125(40 points)
11thmcreenan158(33 points)
12thnephila-nacrea186(27 points)
13thcafehaine248(20 points)
14thjackkav268(13 points)
15thkpasc10,108(7 points)