1stprimo-ppcg56(100 points)
2ndnwellnhof59(94 points)
3rdGuyJoKing65(88 points)
4thromancortes80(82 points)
5thedre81(76 points)
6thretrohun85(71 points)
7thETHproductions87(65 points)
8thJRaspass101(59 points)
9thyokasuretsu121(53 points)
10thElelockSystems125(47 points)
11thmsrawson128(41 points)
12thmcreenan158(35 points)
13thnephila-nacrea186(29 points)
14thcafehaine248(24 points)
15thjackkav268(18 points)
16thkpasc10,108(12 points)
16thmintypython10,108(12 points)