1stprimo-ppcg54(1,000 points)
2ndGuyJoKing64(900 points)
3rdSirBogman75(800 points)
4thAlexDaniel80(700 points)
5thnwellnhof81(600 points)
6thphdphil93(500 points)
7thlabster99(400 points)
8thyokasuretsu124(300 points)
9thmcreenan139(200 points)
10thelisherer173(100 points)