1stromancortes143(1,000 points)
2ndelisherer162(833 points)
3rdalexkunin175(667 points)
4thshraiwi184(500 points)
5thElelockSystems218(333 points)
6thmintypython315(167 points)