1stthospel45(1,000 points)
1stsomebody123445(1,000 points)
1stGalladeGuy45(1,000 points)
1stprimo-ppcg45(1,000 points)
1stprplz45(1,000 points)
1stretrohun45(1,000 points)
1stklapointe245(1,000 points)
1stDingledooper45(1,000 points)
1styeetmyyeet45(1,000 points)
10thRatajVaver61(500 points)
11thJRaspass72(444 points)
11thandrew360072(444 points)
11thElelockSystems72(444 points)
11thKingSkyrock72(444 points)
11thcafehaine72(444 points)
11thvillfa72(444 points)
17thStarwort84(111 points)
18thCaylyn93(56 points)