1stjslip17(1,000 points)
1stprimo-ppcg17(1,000 points)
1stHPWiz17(1,000 points)
1stkritixilithos17(1,000 points)
1stsomebody123417(1,000 points)
6thprplz19(722 points)
7thFrowny26(667 points)
8thDingledooper27(611 points)
8thyeetmyyeet27(611 points)
10thorthoplex29(500 points)
11thTFeld0031(444 points)
12thretrohun36(389 points)
13thElelockSystems50(333 points)
13thStarwort50(333 points)
13thvillfa50(333 points)
16thjngbsn64(167 points)
17thelisherer73(111 points)
18thRustemB79(56 points)