1stprimo-ppcg11(1,000 points)
1stjslip11(1,000 points)
1stkritixilithos11(1,000 points)
1stFrowny11(1,000 points)
1stHPWiz11(1,000 points)
1stmiles-cg11(1,000 points)
1stretrohun11(1,000 points)
1stjuhoeerola11(1,000 points)
9thyokasuretsu12(500 points)
9thorthoplex12(500 points)
11thhrrs0113(375 points)
11thlyova-potyomkin13(375 points)
11thSirBogman13(375 points)
11thLudusamo13(375 points)
15thgiacomogallina15(125 points)
16thmetakuna20(63 points)