1stprimo-ppcg11(1,000 points)
1stjslip11(1,000 points)
1stkritixilithos11(1,000 points)
1stFrowny11(1,000 points)
1stHPWiz11(1,000 points)
1stmiles-cg11(1,000 points)
1stretrohun11(1,000 points)
1stjuhoeerola11(1,000 points)
1stSirBogman11(1,000 points)
10thyokasuretsu12(438 points)
10thorthoplex12(438 points)
12thhrrs0113(313 points)
12thlyova-potyomkin13(313 points)
12thLudusamo13(313 points)
15thgiacomogallina15(125 points)
16thmetakuna20(63 points)