1stprimo-ppcg180(1,000 points)
1stromancortes180(1,000 points)
3rdElelockSystems221(600 points)
4thgenius257702(400 points)
5thjackkav3,771(200 points)