1stprimo-ppcg180(100 points)
1stromancortes180(100 points)
3rdElelockSystems224(60 points)
4thgenius257702(40 points)
5thjackkav3,771(20 points)