1stprimo-ppcg90(1,000 points)
2ndcam-lambda102(833 points)
3rdStavroMuellerBeta139(667 points)
4thsomebody1234143(500 points)
5thJRaspass781(333 points)
6thretrohun783(167 points)