1stprimo-ppcg90(1,000 points)
2ndcam-lambda102(800 points)
3rdsomebody1234143(600 points)
4thJRaspass781(400 points)
5thretrohun783(200 points)