1stprimo-ppcg90(100 points)
2ndcam-lambda102(80 points)
3rdsomebody1234143(60 points)
4thJRaspass781(40 points)
5thretrohun783(20 points)