1stHPWiz74(100 points)
2ndachimkrause78(91 points)
2ndbforte78(91 points)
4thprimo-ppcg80(73 points)
5thBubbler-487(64 points)
6thflawr89(55 points)
7thmossprescott98(45 points)
7thpoolala98(45 points)
9thanastos125(27 points)
10thJRaspass800(18 points)
11thretrohun802(9 points)