1stHPWiz61(100 points)
1stbforte61(100 points)
3rdpoolala62(78 points)
4thovs-code63(67 points)
5thstifflerus68(56 points)
6thanastos75(44 points)
7thmossprescott76(33 points)
8thJRaspass135(22 points)
9thdachrillz248(11 points)