1stGuyJoKing81(100 points)
2ndnwellnhof113(88 points)
3rdphdphil128(75 points)
4thAlexDaniel129(63 points)
5thbluebear94139(50 points)
6thlabster188(38 points)
7thyokasuretsu196(25 points)
8thmcreenan264(13 points)