1stprimo-ppcg70(1,000 points)
2ndjaredcrystal199(889 points)
3rdyokasuretsu220(778 points)
4throbymus246(667 points)
5thgraft253(556 points)
6thn1LS306(444 points)
7thbiinari309(333 points)
8thnlc311(222 points)
9thadoxography348(111 points)