1stprimo-ppcg70(1,000 points)
2ndjaredcrystal199(875 points)
3rdyokasuretsu220(750 points)
4throbymus246(625 points)
5thgraft253(500 points)
6thbiinari309(375 points)
7thnlc311(250 points)
8thadoxography348(125 points)