1stprimo-ppcg70(100 points)
2ndjaredcrystal199(88 points)
3rdyokasuretsu220(75 points)
4throbymus246(63 points)
5thgraft253(50 points)
6thbiinari309(38 points)
7thnlc311(25 points)
8thadoxography348(13 points)