1stHPWiz29(1,000 points)
1stprimo-ppcg29(1,000 points)
3rdJRaspass35(714 points)
3rdsomebody123435(714 points)
5thnephila-nacrea44(429 points)
6thlancew92(286 points)
7thretrohun734(143 points)