1stsomebody123484(1,000 points)
1stprimo-ppcg84(1,000 points)
1stUpwardProcess84(1,000 points)
4thstassats85(813 points)
5thJRaspass112(750 points)
6thDeepztream114(688 points)
7thjackkav116(625 points)
7thretrohun116(625 points)
9thzuparnowa117(500 points)
10thDingledooper121(438 points)
11thSirBogman150(375 points)
12thLukasM01171(313 points)
13thelisherer190(250 points)
14thElelockSystems194(188 points)
15thKevinGConyers237(125 points)
16thSticky-Bits240(63 points)