1stretrohun55(1,000 points)
1stprimo-ppcg55(1,000 points)
3rddylanaraps63(905 points)
3rdsdushantha63(905 points)
5thFrustrasjon71(810 points)
5thZindu71(810 points)
5thjackkav71(810 points)
5thBenoPope71(810 points)
9thms0rgn72(619 points)
10thctodea74(571 points)
10thMuhammad-Salman-Sheikh74(571 points)
12thJRaspass75(476 points)
12thdzove85575(476 points)
12thWurlitzer75(476 points)
12thElelockSystems75(476 points)
16thlvenier76(286 points)
17thbiinari88(238 points)
18thtadeokondrak99(190 points)
19thhughsimpson160(143 points)
20thelisherer208(95 points)
21stSticky-Bits332(48 points)