1stprimo-ppcg39(100 points)
2ndnwellnhof40(97 points)
2ndAlexDaniel40(97 points)
2ndmcreenan40(97 points)
2ndGuyJoKing40(97 points)
6thevb011041(85 points)
6thlabster41(85 points)
6thbluebear9441(85 points)
6thhughsimpson41(85 points)
10thdan-simon42(73 points)
10thmienaikage42(73 points)
12thphdphil43(67 points)
13thyokasuretsu46(64 points)
14thIAGOAG47(61 points)
14thsomebody123447(61 points)
16thxohmz48(55 points)
17thbbkr49(52 points)
18thJRaspass50(48 points)
19thmolecules55(45 points)
20thRustemB62(42 points)
21sttitsuki63(39 points)
22ndFCO64(36 points)
23rdjkramer66(33 points)
24thdaotoad69(30 points)
25thgustawdaniel77(27 points)
26thScimon79(24 points)
27thohmycloud89(21 points)
27thALANVF89(21 points)
29thlancew141(15 points)
29thretrohun141(15 points)
31stconnernewman144(9 points)
31standiwest144(9 points)
33rdMarioBlaster12176(3 points)