1stnwellnhof40(1,000 points)
1stGuyJoKing40(1,000 points)
1stprimo-ppcg40(1,000 points)
4ththospel41(750 points)
5thAlexDaniel44(667 points)
6thyokasuretsu54(583 points)
7thelisherer65(500 points)
8thmcreenan67(417 points)
9thdan-simon81(333 points)
10thDaleNaci133(250 points)
11thJRaspass1,108(167 points)
11thretrohun1,108(167 points)