1stnwellnhof40(1,000 points)
1stGuyJoKing40(1,000 points)
1stprimo-ppcg40(1,000 points)
4ththospel41(769 points)
5thAlexDaniel44(692 points)
6thSirBogman48(615 points)
7thyokasuretsu54(538 points)
8thelisherer65(462 points)
9thmcreenan67(385 points)
10thdan-simon81(308 points)
11thDaleNaci133(231 points)
12thJRaspass1,108(154 points)
12thretrohun1,108(154 points)