1stnwellnhof40(100 points)
1stGuyJoKing40(100 points)
3rdthospel41(78 points)
4thAlexDaniel44(67 points)
5thyokasuretsu54(56 points)
6thmcreenan67(44 points)
7thdan-simon81(33 points)
8thDaleNaci133(22 points)
9thJRaspass1,108(11 points)