1stromancortes135(1,000 points)
2ndprimo-ppcg144(933 points)
3rdprplz153(867 points)
4thElelockSystems170(800 points)
5thuser189032224(733 points)
6thelisherer226(667 points)
7thjackkav242(600 points)
8thlukasmoellerch267(533 points)
9thalexkunin278(467 points)
10thmintypython301(400 points)
11thdcure73416(333 points)
12thsquadb3440(267 points)
13throwboat1511(200 points)
14thJRaspass2,835(133 points)
15thretrohun2,945(67 points)