1stGuyJoKing45(100 points)
1stnwellnhof45(100 points)
3rdAlexDaniel47(83 points)
4thbluebear9449(75 points)
5thlabster51(67 points)
5thyokasuretsu51(67 points)
7thdan-simon61(50 points)
8thmcreenan68(42 points)
9thALANVF84(33 points)
10thStarwort86(25 points)
11thgustawdaniel128(17 points)
12thJRaspass550(8 points)