1stHPWiz76(1,000 points)
2ndlaikoni77(857 points)
3rdflawr97(714 points)
4thbforte103(571 points)
5thmossprescott110(429 points)
6thJRaspass611(286 points)
7thretrohun613(143 points)