1stHPWiz76(1,000 points)
2ndlaikoni77(875 points)
3rdflawr97(750 points)
4thbforte103(625 points)
5thmossprescott110(500 points)
6thjslip132(375 points)
7thJRaspass611(250 points)
8thretrohun613(125 points)