1stHPWiz76(100 points)
2ndlaikoni77(83 points)
3rdbforte103(67 points)
4thmossprescott110(50 points)
5thJRaspass611(33 points)
6thretrohun613(17 points)