1stGuyJoKing74(100 points)
2ndnwellnhof177(86 points)
3rdbluebear94276(71 points)
4thhughsimpson318(57 points)
5thmcreenan322(43 points)
6thyokasuretsu422(29 points)
7thjkramer837(14 points)