1stGuyJoKing64(100 points)
2ndnwellnhof104(89 points)
2ndAlexDaniel104(89 points)
4thJRaspass118(67 points)
5thlabster148(56 points)
6thbluebear94152(44 points)
7thmcreenan167(33 points)
8thyokasuretsu186(22 points)
9thantihec232(11 points)