1stGuyJoKing108(100 points)
2ndnwellnhof186(94 points)
3rdAlexDaniel192(88 points)
4thlabster209(82 points)
5thJRaspass212(76 points)
5thdavepagurek212(76 points)
7thphdphil213(65 points)
8thmienaikage218(59 points)
9thmcreenan223(53 points)
10thyokasuretsu237(47 points)
11thIAGOAG238(41 points)
12thbluebear94252(35 points)
13thbbkr293(29 points)
14thScimon299(24 points)
15thPaulHanson362(18 points)
16thgustawdaniel447(12 points)
17thlancew11,890(6 points)