1stprimo-ppcg84(1,000 points)
2ndthospel95(933 points)
3rdsomebody1234188(867 points)
4thlabster212(800 points)
5thchoroba217(733 points)
6thmarkobr248(667 points)
6thLorenzoTa248(667 points)
8thnephila-nacrea264(533 points)
9thsoren285(467 points)
10thholckj292(400 points)
11thAkashTandon167308(333 points)
12thJRaspass412(267 points)
13thigor-lobanov429(200 points)
14thsirhalos624(133 points)
15thretrohun11,889(67 points)