1stGuyJoKing185(100 points)
2ndbluebear94252(90 points)
3rdAlexDaniel413(80 points)
4thlabster438(70 points)
5thyokasuretsu450(60 points)
6thmcreenan458(50 points)
7thdan-simon466(40 points)
8thgustawdaniel553(30 points)
9thlancew2,374(20 points)
9thJRaspass2,374(20 points)