1stGuyJoKing177(100 points)
2ndbluebear94252(91 points)
3rdAlexDaniel413(82 points)
4thlabster438(73 points)
5thyokasuretsu450(64 points)
6thmcreenan458(55 points)
7thdan-simon466(45 points)
8thgustawdaniel553(36 points)
9thlancew2,374(27 points)
9thJRaspass2,374(27 points)
9thretrohun2,374(27 points)