1stprimo-ppcg114(1,000 points)
2ndjackkav196(875 points)
3rdorthoplex241(750 points)
4thElelockSystems303(625 points)
5thcitsur490(500 points)
6thJRaspass1,019(375 points)
6thretrohun1,019(375 points)
8thMarioBlaster121,025(125 points)