1stprimo-ppcg37(100 points)
2ndnwellnhof40(90 points)
3rdyokasuretsu48(80 points)
4thjanlelis62(70 points)
5thvonagam73(60 points)
6thjaredcrystal84(50 points)
7thJRaspass1,008(40 points)
8thMarioBlaster121,009(30 points)
9thThierryKamber1,011(20 points)
9thMojken1,011(20 points)