1stGuyJoKing27(1,000 points)
1stthospel27(1,000 points)
1stHPWiz27(1,000 points)
1stprimo-ppcg27(1,000 points)
1stnwellnhof27(1,000 points)
6thSirBogman37(750 points)
7thyokasuretsu39(700 points)
8thbluebear9448(650 points)
9thmcreenan192(600 points)
10thgustawdaniel193(550 points)
11thJRaspass657(500 points)
11thlabster657(500 points)
13thMarioBlaster121,008(400 points)
13thretrohun1,008(400 points)
13thklapointe21,008(400 points)
16thThierryKamber1,011(250 points)
16thMojken1,011(250 points)
16thNotYou641,011(250 points)
16thrumblesan1,011(250 points)
16thyeetmyyeet1,011(250 points)