1stprimo-ppcg114(1,000 points)
1stHPWiz114(1,000 points)
3rdElelockSystems206(714 points)
4thorthoplex260(571 points)
5thJRaspass1,019(429 points)
5thretrohun1,019(429 points)
7thklapointe21,025(143 points)