1stprimo-ppcg49(1,000 points)
2ndnwellnhof53(900 points)
3rdjaredcrystal63(800 points)
4thjanlelis64(700 points)
5thyokasuretsu71(600 points)
5thhrrs0171(600 points)
7thJRaspass1,008(400 points)
7thretrohun1,008(400 points)
9thMarioBlaster121,009(200 points)
10thMojken1,011(100 points)