1stprimo-ppcg49(100 points)
2ndnwellnhof53(89 points)
3rdjaredcrystal63(78 points)
4thjanlelis64(67 points)
5thyokasuretsu71(56 points)
5thhrrs0171(56 points)
7thJRaspass1,008(33 points)
8thMarioBlaster121,009(22 points)
9thMojken1,011(11 points)