1stprimo-ppcg49(1,000 points)
1stHPWiz49(1,000 points)
3rdnwellnhof53(818 points)
4thjaredcrystal63(727 points)
5thjanlelis64(636 points)
6thyokasuretsu71(545 points)
6thhrrs0171(545 points)
8thJRaspass1,008(364 points)
8thretrohun1,008(364 points)
10thMarioBlaster121,009(182 points)
11thMojken1,011(91 points)