1stprimo-ppcg45(1,000 points)
2ndHPWiz49(933 points)
3rdnwellnhof53(867 points)
4thjaredcrystal63(800 points)
5thjanlelis64(733 points)
6thsk-67(667 points)
7thyokasuretsu71(600 points)
7thhrrs0171(600 points)
9thSirBogman133(467 points)
10thJRaspass1,008(400 points)
10thretrohun1,008(400 points)
10thklapointe21,008(400 points)
10thn1LS1,008(400 points)
14thMarioBlaster121,009(133 points)
15thMojken1,011(67 points)