1stprimo-ppcg41(100 points)
2nddloscutoff44(89 points)
3rdHPWiz46(78 points)
3rdETHproductions46(78 points)
5thsomebody123448(56 points)
6thjslip49(44 points)
7thRustemB55(33 points)
8thMojken1,011(22 points)
8thJRaspass1,011(22 points)