1stprimo-ppcg122(1,000 points)
2ndGalladeGuy195(917 points)
3rdklapointe2224(833 points)
4thRatajVaver342(750 points)
5thcafehaine1,009(667 points)
5thretrohun1,009(667 points)
5thnonplated1,009(667 points)
8thJRaspass1,011(417 points)
8thThierryKamber1,011(417 points)
8thAltoids11,011(417 points)
8thMojken1,011(417 points)
8thToken-B1,011(417 points)